پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی|گفتار توان گستر البرز

پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی|گفتار توان گستر البرز

 

هدف این مطالعه، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی ) VCDQP ( بود نوع

مطالعه : این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی و تطابق- فرهنگی بود

روش اجرا:ابتدا با استفاده از روش ترجمه-باز ترجمه، روایی محتوایی و صحت ترجمه پرسشنامه توسط 31

متخصص و مترجم تایید گردید به منظور تعیین روایی صوری 34 بیمار مبتلا به VCD ، به اهمیت هر یک از

سوالات پرسشنامه مذکور امتیاز دهند جهت تعیین پایایی آزمون-باز آزمون، 31 بیمار مبتلا به VCD با فاصله یک

هفته، به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند برای شناسایی پایایی قطعی، مقدار خطای استاندارد) standard error measurement ( و کوچکترین تغییرات ) smallest detected measurement ( محاسبه شد میزان روایی

همزمان با تکمیل آزمون ارزیابی بیماری ریوی مزمن انسدادی )آزمون کت( توسط 30 بیمار مبتلا به VCD ، مورد

بررسی قرار گرفت برای تعیین روایی تشخیصی 04 شرکت کننده سالم نیز پرسشنامه مذکور را تکیمل نمودند و

داده های آنها با داده های 30 بیمار مبتلا به VCD مقایسه گردید برای بررسی اعتبار این پرسشنامه به عنوان ابزاری

برای تعیین اثر بخشی درمان، امتیاز VCDQP میان 31 بیمار مبتلا به VCD ، قبل و بعد از صوت درمانی مقایسه

گردید

نتایج: ثبات درونی پرسشنامه ) Cronbach α = 4191 ( و پایایی آزمون-باز آزمون مورد تایید قرار گرفت )ضریب

همبستگی درون گروهی = 4129 ( مقدار خطای استاندارد و کوچکترین تغییرات، قابل قبول بود )به ترتیب 4132 و

3141 ( همبستگی معناداری بین نمرات کل VCDQP و آزمون کت وجود داشت ) P <4141 ( میانگین نمرات میان

گروه بیماران و گروه سالم به شکل معناداری متفاوت بود، که دلالت بر روایی تشخیصی آزمون دارد نمرات

VCDQ در بیماران مبتلا به VFD > قبل و بعد از درمان به طور معنی داری متفاوت بود ) 40443 P )

نتیجه گیری: پرسشنامه VCDQP از لحاظ فرهنگی متناسب با فارسی بوده و به عنوان یک پرسشنامه معتبر و معتبر

در جمعیت فارسی زبان شناخته شده است

کلید واژه ها: بدعملکردی چین های صوتی ، پرسشنامه ، ارزیابی خود-محور ، روایی، پایایی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts