فیلم مربوط به علائم بچه دارای اوتیسم  :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

 

 

 فیلم مربوط به تشخیص اوتیسم  قبل از تولد :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

 

 فیلم مربوط به علائم بچه دارای اوتیسم  :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

 فیلم مربوط به علائم  اوتیسم :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

 فیلم مربوط به توانبخشی در  اوتیسم :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

 فیلم مربوط به مصرف دارو  و  رفتار کودک دارای  اوتیسم :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

 فیلم مربوط به رشد گفتاردرکودکان دارای اوتیسم :: مصاحبه سرکارخانم دکتر خوشابی ::

ادامه مطلب  کلینیک لکنت زبان | میرزای شیرازی

Related posts